Stanovy klubu

Trust-worthy essay producing providers are professionals who are very well versed in the art of article editing and writing. These experts are hired with lots of students who are ready to create and set up their essay on various academic institutions. If you are also one of these students, then there’s absolutely no good reason for one not to seek the ESSAYPRO Review services of a specialist to assist you with your mission. There are various ways on how you can get a trusted essay enhancing company so you will be guided precisely in picking the optimal/optimally organization to do the job with. Check out a few of the ideas below therefore that you are going to likely be guided effectively when it comes to deciding on the optimal/optimally essay editing service.

Ways to Knock out Mac free mac cleaner Cleanser

The Best Way to Remove High Level Level Mac Cleaner Out of Your Mac? Lots of people are having trouble. It might make your computer to perform slower and without any problems. Here is how you liberated your self from its clutches and can get rid of it.

Preambule

Tyto stanovy reflektují legislativní změny, které proběhly v ČR s účinností od 1. 1. 2014, týkající se zejména zavedení nového Občanského zákoníku a jeho prováděcích předpisů.

Používá-li se dále v textu některých spojení, je zde pro srozumitelnost, vyloženo, co zkratka znamená:

 • GCP – Golf Club Praha, zapsaný spolek
 • VH GCP (někdy jen VH) – Valná hromada Golf Clubu Praha, zapsaného spolku
 • SR GCP (někdy jen SR) – Správní rada Golf Clubu Praha, zapsaného spolku
 • VV GCP (někdy jen VV) – Výkonný výbor Golf Clubu Praha, zapsaného spolku
 • ČGF – Česká golfová federace, zapsaný spolek

Článek 1
Název, účel, sídlo, symbolika a doba trvání

 1. Golf Club Praha, zapsaný spolek (dále jen GCP) je spolkem vytvořeným na spolkových demokratických zásadách, je nezávislým na národnosti, pohlaví, rase, původu, politickém nebo jiném smýšlení, sexuální orientaci, náboženském vyznání, či sociálním postavení.
 2. GCP  je založen za účelem provozování, organizace a sdružování hráčů golfu pod hlavičkou GCP, vystupuje v zájmu rozvoje společenského a sportovního vyžití jeho členů a v souladu s tradicemi a etickými pravidly golfu jako takového. GCP je založen také za účelem rozvoje mládežnického sportu, zejména golfu, pod svou hlavičkou.
 3. Hlásí se k odkazu a navazuje na činnost historického Golf Clubu Praha založeného roku 1926.
 4. GCP vznikl ke dni 27. 3. 1990 na základě předchozího zákona č. 83/1990 Sb., a byl transformován dle zákona č. 89/2012 Sb., s účinností od 1. 1. 2014.
 5. Název spolku zní Golf Club Praha, z.s.
 6. GCP má přidělené IČ: 47611952.
 7. Sídlem GCP je Plzeňská ul. 401/2, 150 00 Praha 5, Česká republika.
 8. Statutárními osobami klubu jsou prezident GCP a členové VV GCP.
 9. Symbolem GCP je klubový znak (příloha č. 1 stanov spolku).
 10. Klubovými barvami GCP jsou zelená a žlutá.
 11. Úřední deskou klubu, zejména pro účely doručování, jsou zprávy a oznámení umístěné na webové stránky spolku na adrese www.gcp.cz a na vývěsce umístěné v prostorách sídla spolku ve veřejně přístupné chodbě. V případě, že člen předá orgánům klubu (tedy manažerovi nebo vedoucí recepce) písemnou formou mailovou adresu, na kterou si přeje doručovat spolkovou korespondenci, děje se doručování na tuto adresu. Za zveřejněné a doručené zprávy členům spolku se považují ty zprávy, jež byly umístěny na vývěsní desku nebo na webové stránky 14 dní předtím, případně po odeslání mailu, je-li u daného člena evidována jím nahlášená mailová adresa pro elektronickou komunikaci.
 12. GCP je založen na dobu neurčitou.

Článek 2
Cíl a poslání činnosti GCP

 1. Cílem činnosti GCP  je provozování golfového hřiště a přilehlých obslužných objektů, dále pak evidence, organizace a sdružování hráčů golfu pod hlavičkou GCP za účelem vyvíjení sportovní činnosti, a tím i rozvoje obecného blaha.
 2. GCP vystupuje v zájmu rozvoje společenského a sportovního vyžití jeho členů a v souladu s tradicemi a etickými pravidly golfu jako takového.
 1. GCP je založen v neposlední řadě také za účelem rozvoje mládežnického sportu, společenského a spolkového života, zejména spojeného s golfem, a to pod svým jménem, a to i s cílem eliminace škodlivých jevů vyskytujících se v této věkové skupině obyvatelstva.

Článek 3
Hospodářská činnost GCP

 1. GCP vyvíjí k podpoře své činnosti a za účelem zajištění materiálních zdrojů hospodářskou činnost, která spočívá zejména, nikoliv však výlučně, v:
 1. a) poskytování volných kapacit ve svých prostorách za úplatu nečlenům (při dodržení provozního řádu areálu) s tím, že rozumná část kapacity tréninkových ploch a hřiště je vyhrazena pro využití členy;
 2. b) provozování nebo zajišťování výukové a trenérské činnosti;
 3. c) propagaci společností a jejich výrobků či služeb na reklamních plochách v areálu GCP i na jiných plochách nebo materiálech k tomu GCP určených;
 4. d) organizaci společenských a sportovních akcí, a to jak pro členy, tak i pro další subjekty, a to i za úplatu;
 5. e) organizace a realizace sportovních soutěží a soustředění;
 6. f) pronájem prostor a majetku ve vlastnictví GCP nebo v jeho užívání, a to jak krátkodobý, tak i dlouhodobý;
 7. g) další výdělečná činnost konaná za účelem zajištění prostředků pro činnost GCP, pro kterou má GCP potřebná oprávnění.
 1. GCP může v zájmu získání prostředků pro svou činnost vstupovat do právnických osob či je zakládat, a to pouze v případě, že s takovým založením nebo účastí vysloví souhlas VH GCP. Vytvořený zisk může být použit pouze pro činnost GCP a jeho správu.
 2. Pokud GCP založí, vstoupí, nebo je podílníkem právnické osoby dle článku 2 odst. 5, vykonává vůli GCP jako společníka, člena či akcionáře valná hromada jako nejvyšší orgán GCP. Mezi konáním valných hromad pak SR GCP nebo jí zvolený zástupce, který je povinen respektovat vůli VH GCP, která jej může zavázat k jednání dle svého rozhodnutí formou zápisu v usnesení z VH GCP.
 3. Zástupce GCP pro účast na valných hromadách či obdobných jednáních volí SR GCP ze svého středu prostou většinou přítomných členů na svém zasedání, které předchází takovému jednání. SR GCP může svým usnesením zavázat takového zástupce k projevení své vůle, pokud je mu znám předmět jednání a obsah hlasování. Pokud tomu tak není, je zástupce GCP povinen vystupovat a hlasovat na těchto jednáních v zájmu GCP.
 4. GCP je členem ČGF v souladu s jejími stanovami, které je povinen respektovat a v rámci své struktury je rovněž povinen konat tak, aby v nejvyšší možné míře zajistil respektování jejích řádů a stanov svými členy, dotýkají-li se jich taková ustanovení.
 5. GCP je neutrální v otázkách politiky a náboženství. Jakákoliv diskriminace státu, osoby nebo skupiny osob kvůli jejich státní příslušnosti, rase, etnickému původu, pohlaví, sexuální orientaci, jazyku, náboženství, politickému přesvědčení a podobně, je v rámci GCP nepřípustná a podléhá sankcím.

Článek 4
Vznik členství

 1. Členem GCP se mohou stát pouze fyzické osoby (jednotlivci).
 2. Na přijetí za člena GCP není právní nárok. GCP může zamítnout žádost o přijetí bez udání důvodu.
 3. Jedna fyzická osoba může nabýt pouze jedno členství.
 1. Uchazeč o členství projeví svou vůli stát se členem GCP podáním písemné žádosti o přijetí za člena k rukám VV GCP.
 2. Žádost schvaluje Valná hromada GCP (VH GCP) na základě doporučení Výkonného výboru GCP (VV GCP). Výjimkou je žádost o hrací členství po 1. 4. 2015, kterou schvaluje pouze VV GCP.
 3. Do rozhodnutí VH je uchazeč o členství na základě kladného vyjádření VV čekatelem na členství s přiznáním práv a povinností dle statutu člena s „Hracím členstvím“, ale bez práva hlasovat na jednáních spolku, nebo se jinak účastnit na jednání jeho orgánů.
 4. Členství vzniká následující den po dni kladného rozhodnutí VH. Uchazeč o členství tedy nemá právo se účastnit s hlasem rozhodujícím VH, která rozhoduje o jeho přijetí za člena.
 5. Osoba mladší 15 let může získat členství ve GCP jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.
 6. Na základě písemné žádosti mohou osoby s mládežnickým členstvím po dovršení 18 let věku písemně požádat o tzv. transformaci svého členství na členství řádné.
 7. Členovi GCP, který po dovršení 18 let nepožádá o transformaci členství do konce kalendářního roku, ve kterém dovršil tohoto věku, zaniká členství k poslednímu dni takového roku.
 8. Transformace členství podléhá potvrzení VH GCP a může podléhat úhradě poplatku.
 9. Přihláška do GCP obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do GCP dobrovolně, zavazuje se dodržovat stanovy, řády a předpisy GCP a podřizovat se rozhodnutím orgánů GCP.
 10. Přijetí za člena podléhá povinnosti uhradit vstupní poplatek dle platného příspěvkového řádu.
 11. Při převodu členství prodejem podléhá tento krok schválení VH GCP a též podléhá povinnosti uhradit převodní poplatek dle platného příspěvkového řádu. Nabyvatel členství se stává členem GCP po schválení VH GCP s tím, že na VH GCP, která rozhoduje o schválení tohoto převodu, nemá ani hlasovací právo, ani právo být volen.
 12. Členství převodem může nabýt i osoba mladší 18 let s tím, že do doby dovršení 18 let je považována za osobu s mládežnickým členstvím a po dovršení 18 let se automaticky stává členem s typem členství dle toho, jaké měla osoba, která mu členství převedla.

Článek 5
Evidence členů

 1. VV GCP je pověřen vedením evidence členů GCP v souladu s § 236 zákona 89/2012 Sb., a to zejména pro vnitřní potřeby spolku.
 2. Evidence je vedena v souladu se zákonem 101/2000 Sb., zákon na ochranu osobních údajů, v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem, který VV GCP musí připravit a SR GCP schválit do 90 dnů od data účinnosti těchto stanov. Stejně tak VV připraví a SR GCP schválí prováděcí předpisy pro nakládání s osobními údaji a splní náležitosti tímto zákonem uložené.
 3. Evidence členství je veřejná, a to v omezeném rozsahu zejména pro účely evidence členů v ČGF.
 4. Členství se eviduje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa (je-li odlišná od adresy trvalého bydliště), telefonické spojení, mailová adresa.
 5. Každý z členů má povinnost bez zbytečného prodlení nahlásit vhodným způsobem změnu svých údajů, a to zejména kontaktních, pověřeným orgánům klubu stanovených ve vnitřní směrnici pro nakládání s evidencí členů.
 6. Členství neeviduje politickou, národnostní ani sexuální orientaci, rasu, náboženské vyznání, nebo jiný údaj nad rámec nezbytných potřeb spolku pro komunikaci a evidenci členů.
 7. Výmaz z evidence členství je prováděn na základě písemné žádosti bývalého člena GCP s tím, že není dotčena povinnost GCP sdělit na základě dotazu oprávněných subjektů dobu trvání jeho členství v GCP.
 8. Aktualizace evidence členské základny je prováděna minimálně jedenkrát za rok, zpravidla do 31. 3. daného roku.

Článek 6
Zánik členství

 1. Členství zaniká zejména vystoupením nebo vyloučením.
 2. Členství automaticky zaniká neuhrazením členských příspěvků, a to po marném uplynutí náhradní lhůty, která je stanovena na 90 dnů ode dne řádného termínu splatnosti příspěvků. GCP prostřednictvím pověřené osoby uvědomí člena po řádném termínu splatnosti vhodným způsobem o nesplnění povinnosti uhradit členské příspěvky.
 3. O vyloučení člena rozhoduje výhradně VH GCP na návrh SR GCP.
 4. Oznámení o vystoupení člena ze spolku musí být učiněno písemně. Doručení se řídí ustanovením § 570 zákona 89/2012 Sb. SR GCP ve svém zápise uvede, že vzala toto oznámení na vědomí. Vystoupením člena není dotčeno právo GCP požadovat po něm úhradu již splatných poplatků či členských příspěvků.
 5. Zánik členství dle článku 5 odst. 2 potvrzuje SR GCP. Správní rada GCP na svém zasedání projedná zánik členství dle výše uvedeného článku a o zániku jmenovitě provede záznam v zápise z tohoto jednání.
 6. SR GCP o zániku členství informuje na nejbližším zasedání VH GCP.
 7. Člen může být vyloučen především v případě svého odsouzení za úmyslný trestný čin zejména násilné, mravnostní nebo majetkové povahy. Vyloučení člena je účinné nejdříve po nabytí právní moci rozsudku v takové věci. SR GCP má právo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu členství až do VH GCP pozastavit, a to ihned, jak se o něm dozví.
 8. Člen může být vyloučen pouze za zvláště hrubé porušení stanov GCP, zejména, nikoliv však výlučně článku 6.
 9. Pokud porušení stanov není zvláště hrubé povahy, může být s členem zahájeno disciplinární řízení dle platného disciplinárního řádu GCP.
 10. Člen, o kterém je rozhodováno, má právo se jednání zúčastnit a hájit se, pokud to uzná za vhodné, může na jednání přizvat i svého právního zástupce či obecného zmocněnce.
 11. Řádnou lhůtu splatnosti stanovuje svým rozhodnutím SR GCP ne dříve než na každého 28. 2. v daném roce. O termínu splatnosti příspěvků musí SR informovat členy vhodným způsobem minimálně vyvěšením v přístupných prostorech spolku a na webových stránkách spolku, případně e-mailovou korespondencí.
 12. O vyloučení člena může rozhodnout VH na návrh Správní rady GCP, nebo alespoň tří členů s řádným členstvím.
 13. SR GCP může do rozhodnutí o vyloučení pozastavit členství do konání VH GCP, nejdéle však na dobu 12 měsíců.
 14. Členství zaniká u fyzických osob jejich úmrtím nebo prohlášením za mrtvého.
 15. Řádné členství a členství udržovací nabyté před 1. 4. 2015 je převoditelné. Není však dědičné. Hrací členství není ani převoditelné, ani dědičné.
 16. Člen, kterému zaniklo členství z důvodu neuhrazení členských hracích příspěvků, může do 1 roku od zániku členství požádat o zpětné přijetí. Žádost se podává písemně s uvedením důvodů k rukám SR GCP a rozhodnutí podléhá schválení SR GCP. Takto zpětně přijatý člen musí uhradit před podáním žádosti veškeré dlužné členské příspěvky a poplatky, v opačném případě se SR GCP nebude záležitostí vůbec věcně zabývat a odmítne ji. Rozhodnutí o zpětném přijetí podléhá schválení VH GCP. Žádost o zpětné přijetí může podléhat poplatku dle příspěvkového řádu GCP.
 17. Každý z členů má právo napadnout rozhodnutí o svém vyloučení podáním žaloby k příslušnému soudu, a to ve lhůtě 3 měsíců od doručení konečného rozhodnutí. Tím není dotčen článek 15 těchto stanov.
 18. Převod členství v GCP na jinou osobu je možný pouze se souhlasem VH GCP a může podléhat zpoplatnění.
 19. Po zániku členství zaniká právo tohoto člena podílet se na majetku spolku i na vrácení byť jen části členských příspěvků či poplatků. Spolek je oprávněn vymáhat po členovi dlužné splatné částky za jeho předchozí účast ve spolku.
 20. VH GCP může rozhodnout i o členství na dobu určitou. V takovém případě zaniká členství uplynutím sjednané doby.

Článek 7
Základní práva a povinnosti členů – platné pro všechny kategorie členství

 1. Člen GCP má povinnost dodržovat stanovy, řády a předpisy GCP, zachovávat ve spolku a v jeho zařízeních zásady slušného chování a pravidla etikety a podrobovat se rozhodnutím orgánů GCP.
 2. Člen GCP má povinnost klub reprezentovat i mimo jeho prostory a svým chováním nedopustit, aby bylo jeho jméno znevažováno či hanobena jeho dobrá pověst.
 3. Člen GCP má právo obracet se s písemnými připomínkami, žádostmi, podněty a návrhy na orgány GCP, které jsou povinny do 30 dnů odpovědět. Lhůta může být v oprávněných případech prodloužena maximálně o 30 dnů.
 4. Člen GCP má povinnost platit členské příspěvky schválené VH, jakož i další finanční plnění, podle řádů a předpisů GCP.
 5. Člen GCP má právo, je-li před orgány GCP projednávána jeho členská záležitost, být osobně přítomen nebo zastoupen na tomto jednání s možností předkládat svoje návrhy a vyjádření.
 6. Člen GCP má právo využívat majetek GCP (zejména hřiště, tréninková zařízení a klubovnu), pokud není provozními předpisy stanoveno jinak, nebo tomu nebrání objektivní okolnosti (počasí, rekonstrukce zařízení apod.).
 7. Člen GCP má právo podat podnět k přezkoumání rozhodnutí orgánů GCP k obecnému soudu, pokud orgány spolku rozhodly v jeho rámci o věci s konečnou platností. Člen má právo obrátit se na místně příslušný soud ve lhůtě stanovené zákonem 89/2012 Sb., tedy do tří měsíců ode dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejdéle však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.
 8. Výši členských příspěvků pro jednotlivé typy členství schvaluje na návrh SR GCP VH GCP. Valná hromada má právo návrh SR GCP dle svého rozhodnutí i změnit či upravit.
 9. Řádné členství zakládá právo člena podílet se na rozhodování spolku, být volen do jeho orgánů, nebo se stát jeho statutárním zástupcem. Rovněž zakládá právo tohoto člena podílet se na majetku spolku.

Článek 8
Druhy členství

 1. Členství v GCP se dělí dle práv a povinností členů na tyto kategorie:
  1. řádné členství
   • člen má právo hlasovací, může volit a být volen do orgánů spolku
   • členské příspěvky zahrnují hrací poplatky na hřišti;
  2. hrací členství (s platností od 1. 4. 2015)
   • hrací člen nemá hlasovací právo, nemůže volit ani být volen do orgánů spolku
   • u hracích členů přijatých do GCP před 1. 4. 2015 je možné, na základě rozhodnutí tohoto člena, vrátit se zpět k řádnému členství s tím, že je povinen uhradit v daném roce příspěvky dle příspěvkového řádu jako řádný člen, přičemž toto rozhodnutí může být učiněno maximálně 1x ročně, a to nejpozději do řádného termínu splatnosti příspěvků, a také musí být oznámeno písemně VV GCP
   • členské příspěvky zahrnují hrací poplatky na hřišti
   • přijetí za hracího člena po 1. 4. 2015 schvaluje VV GCP a nepodléhá schválení VH GCP;
  3. udržovací členství
   • člen nemá právo hlasovací, nemůže volit ani být volen do orgánů spolku
   • členské příspěvky nezahrnují hrací poplatky na hřišti
   • udržovací členství je přípustné pro řádné nebo hrací členy
   • u členů přijatých do GCP před 1. 4. 2015 je možné na základě rozhodnutí tohoto člena vrátit se zpět k řádnému členství s tím, že je povinen uhradit v daném roce příspěvky dle příspěvkového řádu jako řádný člen, toto rozhodnutí musí být učiněno nejpozději do řádného termínu splatnosti příspěvků a také musí být oznámeno písemně orgánům GCP
   • udržovací členství slouží zejména pro mimořádné situace (zahraniční dlouhodobý pobyt, tíživá ekonomická situace apod.);
  4. čestné členství
   • členství je udělováno na návrh SR GCP rozhodnutím VH GCP
   • čestný člen je osvobozen od poplatků a příspěvků
   • čestný člen nemá hlasovací právo, nemůže volit ani být volen do orgánů spolku, ledaže před udělením čestného členství byl členem řádným, poté má hlasovací právo, může volit i být volen do orgánů GCP
   • čestný člen může na návrh SR GCP a schválení VH GCP nabýt čestnou funkci bez výkonných práv (čestný prezident GCP, čestný předseda SR GCP apod.)
   • seznam čestných členů vede VV GCP;
  5. mládežnické členství (členství osob do 18 let věku)
   • členství je určeno osobám mladším 18 let
   • člen nemá hlasovací právo, nemůže volit ani být volen do orgánů spolku
   • členské příspěvky u členů s platným HCP zahrnují hrací poplatky na hřišti, u členů bez platného HCP nezahrnují hrací poplatky na hřišti
   • mládežnické členství zaniká k poslednímu kalendářnímu dni roku, ve kterém dovršil člen zletilosti
   • mládežnické členství může být po dovršení 18 let transformováno dle platných stanov a řádů GCP na jinou formu členství;
  6. zaměstnanecké členství
   • členství může vzniknout pouze zaměstnanci s hlavním pracovním poměrem, a to nejdříve dnem vzniku pracovního poměru
   • zaměstnanecký člen nemá hlasovací právo, nemůže volit ani být volen do orgánů spolku; zaměstnanec není automaticky považován za zaměstnaneckého člena a může si ponechat i jiný druh členství s jeho právy a povinnostmi
   • člen je osvobozen od poplatků a příspěvků
   • člen je oprávněn užívat zdarma hřiště a tréninková zařízení GCP
   • zaměstnanecké členství zaniká dnem ukončení pracovního poměru.
  7. Ostatní práva na využívání zařízení v majetku GCP nejsou typy členství, ale marketingovými nástroji (zejména firemní hrací karty, klubová registrace apod.) a o jejich typu a výši poplatků či příspěvků rozhoduje SR GCP.

Článek 9
Orgány spolku a obecné principy jejich rozhodování a zvolení

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada Golf Clubu Praha, zapsaného spolku (dále jen VH GCP).
 2. Volenými orgány GCP jsou:
 1. a) prezident;
 2. b)    správní rada;
 3. c) revizní komise;
 4. d) odvolací komise.
 1. Statutárními zástupci spolku jsou prezident GCP a členové VV GCP.
 2. Podpisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému jménu spolku připojí svůj podpis:
 1. a) prezident GCP a jeden člen VV GCP, nebo
 2. b) tři členové VV GCP.
 1. Nikdo ze statutárních zástupců není oprávněn podepisovat listiny zavazující povahy za spolek samostatně nebo v rozporu s ustanovením článku 9 odst. 4 písm. a) nebo b).
 2. Orgány GCP mohou rozhodovat a volit, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina členů orgánu nebo delegátů orgánu s právem hlasovat či volit, pokud není těmito stanovami určeno jinak.
 3. Do volených orgánů spolku mohou kandidovat osoby s řádným členstvím po dovršení 18 let věku.
 4. Členy orgánů spolku nemohou být najednou rodinní příslušníci. V případě kandidatury rodinného příslušníka již zvoleného člena orgánu spolku je tato kandidatura považována za neplatnou.
 5. Do orgánů spolku nemohou kandidovat zaměstnanci spolku nebo právnických osob, ve kterých má spolek majetkovou účast. Za zaměstnance se nepovažuje funkce jednatele (či jiného statutárního zástupce) v takové společnosti, kde má GCP majetkovou účast a jednatelem (či jiným statutárním zástupcem) je tam tato osoba z titulu svého ustanovení do funkce statutárního zástupce z rozhodnutí orgánů GCP.
 6. Každý člen spolku může zastávat pouze jednu volenou funkci, kandiduje-li do více funkcí, musí po zvolení do první takové funkce odstoupit ze své kandidatury do další, jinak je jeho kandidatura do této další funkce nebo funkcí neplatná.
 7. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů, pokud není těmito stanovami určeno jinak. Při hlasování ve správní radě má při rovnosti hlasů prezident GCP hlas rozhodující.
 8. Hlasování (přijímání rozhodnutí) je veřejné, pokud hlasující orgán nerozhodne v konkrétním případě, že hlasování bude tajné.
 9. Volby (do funkcí a orgánů spolku) jsou tajné, pouze v případě, že na funkci prezidenta GCP je navržen pouze jeden kandidát, může se na návrh a na základě schválení VH GCP provést volba hlasováním zdviženou rukou či hlasovacím lístkem.
 10. Kandidát na prezidenta GCP je při takovém způsobu volby dle článku 8 odst. 13 těchto stanov zvolen v prvním kole volby, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných delegátů s právem hlasovacím.
 11. Je-li na funkci prezidenta navrženo více kandidátů a dále při volbě ostatních členů orgánů GCP, jsou v prvním kole zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů přítomných oprávněných delegátů v pořadí podle získaných hlasů až do počtu členů orgánu, který má být zvolen. Není-li v prvním kole zvolen stanovený počet členů orgánu, koná se druhé kolo voleb, do něhož postupuje nejvýše dvojnásobný počet kandidátů, než zbývá volných míst. V druhém kole je zvolen zbylý počet členů orgánu v pořadí podle většího počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů získaných kandidáty na poslední volné místo člena orgánu, nebo posledního náhradníka takového orgánu, se koná mezi těmito kandidáty rozhodující volba.
 12. Odvolání z funkce před skončením volebního období se provádí podle stejných principů jako volba.
 13. Má-li být hlasováno o odvolání člena nebo členů orgánu, pak musí být tato skutečnost oznámena písemně VV GCP minimálně 15 dnů předem, aby mohli všichni oprávnění členové podat svůj návrh na kandidáta.
 14. Mandát kandidátů zvolených namísto odvolaných funkcionářů, jejichž mandát zanikl předčasně, končí s původním mandátem orgánu. Rovněž v případě rozhodnutí o zkrácení volebního období se nový orgán volí pouze na období původního mandátu orgánu, jehož volební období bylo zkráceno.

Článek 10
Valná hromada

Nejvyšším orgánem GCP je valná hromada (dále VH).

 1. Účastníky VH s hlasovacím právem jsou všichni členové s řádným členstvím dle článku 8 odst. 1 písm. a) těchto stanov.
 2. Účastníky VH bez hlasovacího práva jsou:
 1. a) členové s udržovacím členstvím;
 2. b) dále pak i ostatní členové.
 1. O formě účasti členů dle článku 8 odst. 1 písm. b) až f) může rozhodnout SR GCP, a to při svém zasedání před VH GCP, a to zejména s ohledem na organizační zajištění a prostorovou náročnost konané VH.
 2. Každý účastník s hlasovacím právem má při rozhodování VH jeden hlas.
 3. VH se zúčastňují i předsedové a členové komisí jmenovaných SR, kteří mají právo na VH vystupovat a v rámci své působnosti v GCP činit VH podněty či doporučení, nemají však z titulu své funkce právo hlasovat, ledaže by byli zároveň delegáty s právem hlasovat.
 4. VH se mohou zúčastnit s hlasem poradním i další osoby, o jejichž účasti rozhodne SR GCP nebo přímo VH.
 5. Účast jiných osob na VH podléhá schválení valnou hromadou.
 6. Průběh VH upravuje jednací řád, který na návrh výkonného výboru GCP schvaluje VH GCP.
 7. Předsedajícím VH je prezident GCP, pokud se nemůže zúčastnit, pak předseda VV GCP. Pokud se nezúčastní VH ani ten, pak volí VH svého předsedajícího z ostatních účastníků VH na návrh členů s hlasovacím právem.
 8. Řádnou VH svolává na základě rozhodnutí SR GCP prezident GCP, a to nejméně jedenkrát za rok.
 9. Valnou hromadu je Správní rada GCP povinna svolat nejpozději 30 dnů před stanoveným dnem jejího konání.
 10. Mimořádnou VH svolá na základě rozhodnutí SR GCP prezident GCP, a to pokud to SR GCP sama považuje za nutné, anebo v případě, že o to požádá alespoň 1/3 členů GCP s hlasovacím právem, nebo revizní komise GCP.
 11. V žádosti jsou žadatelé o svolání mimořádné valné hromady povinni uvést konkrétní důvod pro její svolání a návrh jejího programu.
 12. Mimořádná VH musí být svolána tak, aby se konala nejpozději do 6 týdnů ode dne přijetí žádosti.
 1. Návrhy na prezidenta GCP a na členy SR GCP, členy revizní komise a odvolací komise, mohou podávat řádní členové GCP, a to nejpozději 15 dnů před dnem konání VH k rukám Výkonného výboru GCP.
 2. Návrh na prezidenta GCP musí být podán alespoň 5 osobami s řádným členstvím a doručen Výkonnému výboru GCP nejpozději 15 dnů před konáním VH GCP.
 3. Valná hromada GCP:
  1. projednává a schvaluje zprávu o stavu GCP předkládanou prezidentem GCP;
  2. projednává a schvaluje zprávu o činnosti VV GCP předkládanou předsedou VV GCP;
  3. projednává zprávu o výsledcích hospodaření GCP předkládanou hospodářem klubu;
  4. projednává a schvaluje zprávu revizní komise předkládanou předsedou revizní komise GCP;
  5. projednává a schvaluje zprávu odvolací komise předkládanou předsedou odvolací komise GCP;
  6. schvaluje rozpočet GCP na příští období;
  7. volí podle dalších ustanovení těchto stanov:
 • prezidenta GCP,
 • členy SR GCP,
 • členy revizní komise GCP,
 • členy odvolací komise GCP;
  1. schvaluje stanovy GCP, jejich změny a doplňky;
  2. schvaluje zkrácení nebo i prodloužení funkčního období orgánů volených valnou hromadou;
 1. schvaluje výši členských příspěvků pro druhy členství uvedené v článku 7;
 2. rozhoduje s konečnou platností v rámci spolku o vzniku či zániku členství na návrh VV GCP;
 3. rozhoduje o zásadních záležitostech spojených s nabýváním nebo pozbýváním majetku a s přijímáním závazků v hodnotě nad 1 mil. Kč;
 4. potvrzuje rozhodnutí SR GCP učiněné v mezidobí konání VH GCP;
 5. rozhoduje o založení právnických osob s majetkovou účastí GCP, vstupu či zániku účasti v právnických osobách, případně i o zvýšení či snížení účasti GCP v osobách, kterých je již společníkem nebo akcionářem;
 6. rozhoduje o vstupu do spolků či vystoupení z jiných spolků, nebo o založení;
 7. rozhoduje o zániku GCP;
 8. rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí, pokud nejsou výslovně svěřeny stanovami jiným orgánům GCP.
 1. VH je schopna rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s řádným členstvím.
 2. Jestliže svolaná VH není usnášeníschopná, koná se 30 minut po skončení této VH, Náhradní valná hromada (dále jen NVH).
 3. NVH je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna alespoň 1/5 všech členů spolku s řádným členstvím.
 4. Program, jednací řád i volební řád NVH jsou totožné s programem neusnášeníschopné VH.
 5. NVH může rozhodovat o všech věcech svěřených do pravomoci VH s výhradou změny stanov spolku.
 6. Zastoupení na valné hromadě i náhradní valné hromadě je možné na základě úředně ověřené plné moci udělené jinému členovi s řádným členstvím. Každý řádný člen může zastupovat na VH vyjma své osoby nejvýše dva členy s řádným členstvím.

Článek 11
Prezident

 1. Prezident GCP je jedním ze statutárních zástupců spolku, nejedná však samostatně, ale dle ustanovení článku 9 odst. 4 písm. a) nebo b).
 2. Prezidenta GCP volí na svém zasedání VH GCP.
 3. Návrh na kandidáta na prezidenta GCP musí být podán alespoň 5 členy GCP s řádným členstvím.
 4. Návrh na prezidenta GCP musí být doručen písemně do sídla GCP minimálně 14 dnů před datem konání valné hromady GCP.
 5. Volba prezidenta GCP je tajná, děje se vhozením hlasovacího lístku do volební urny s vyznačením (zakroužkováním) jména voleného kandidáta.
 6. Pokud je na prezidenta GCP pouze jeden kandidát, může být na základě schválení VH GCP volba veřejná, která se pak děje zdvihnutím ruky nebo hlasovacího lístku.
 7. Prezidentem GCP je zvolen ten z kandidátů, který v prvním kole získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů s hlasovacím právem.
 8. V případě nerozhodnutí v prvním kole volby se koná kolo druhé, do kterého postupují ti dva kandidáti z prvního kola, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
 9. V případě rovnosti hlasů v prvním kole na druhém místě se mezi kandidáty, kteří se takto umístili, koná rozhodující volba, kdy do druhého kola postupuje ten z kandidátů, který získá nejvíce hlasů v této volbě. Tato rozhodující volba je rovněž tajná.
 10. Ve druhém kole je zvolen prezidentem ten z kandidátů, který získal více hlasů.
 11. V případě rovnosti se koná dohadovací řízení za účasti obou kandidátů, současného prezidenta GCP a členů VV GCP.
 12. Při nezvolení ve druhém kole se koná kolo třetí. V tom je zvolen za prezidenta GCP ten z kandidátů, který získá více hlasů. V případě nezvolení ve třetím kole není prezident zvolen a jeho volba se musí opakovat do 3 měsíců od konání VH GCP, na které nebyl zvolen nový prezident GCP.
 13. Prezident GCP zastupuje GCP navenek, zejména vůči ostatním subjektům registrovaným v ČGF.
 14. Prezident GCP je zároveň předsedou SR GCP.
 15. Funkční období prezidenta GCP je čtyřleté.

Článek 12
Správní rada

 1. Správní rada je kolektivní rozhodující orgán, který je nejvyšším orgánem spolku mezi konáním VH GCP.
 2. Správní rada má celkem 11 členů.
 3. Do SR GCP je Valnou hromadou GCP voleno přímo jmenovitě 10 členů.
 4. Dalším členem SR GCP je prezident GCP, který je po svém zvolení automaticky i předsedou SR GCP.
 5. Ve volbách jsou rovněž voleni 3 náhradníci, kteří v pořadí, v jakém skončili ve volbě, případně nahrazují ty členy správní rady, kterým v průběhu funkčního období skončil mandát z jakéhokoliv důvodu.
 6. Funkční období členů SR GCP je čtyřleté.
 7. Návrh na člena správní rady může být podán kterýmkoliv řádným členem GCP, a to i ústně při VH GCP. Kandidát na člena SR GCP musí se svou kandidaturou vyjádřit souhlas, a to buď písemně, nebo ústně při zasedání VH GCP.
 8. Volba členů správní rady je dvoukolová.
 9. Členem správní rady je zvolen ten z kandidátů, který v prvním kole volby získal nadpoloviční počet hlasů přítomných účastníků VH s právem hlasovacím.
 10. Do druhého kola volby postupuje maximálně dvojnásobný počet kandidátů, než má být ještě zvoleno členů a náhradníků.
 11. Ve druhém kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, a to až do počtu volných míst členů SR GCP a jejích náhradníků.
 12. V případě rovnosti hlasů ve druhém kole volby na posledním místě člena nebo náhradníka se mezi kandidáty, kteří se takto umístili, koná rozhodující volba, kdy je zvolen ten z kandidátů, který získá nejvíce hlasů v této volbě.
 13. Jednání správní rady svolává prezident GCP na základě rozhodnutí předchozího zasedání SR GCP, nebo požádá-li o to alespoň 1/3 členů SR GCP.
 14. SR GCP, která zasedá nejméně 1x za 3 měsíce, přísluší zejména:
 1. volba předsedy VV GCP ze svého středu;
 2. volba členů VV GCP ze svého středu;
 3. vytvářet podmínky pro realizaci cílů a poslání GCP;
 4. plnit úkoly uložené jí VH GCP;
 5. kontrola práce a rozhodnutí VV GCP;
 6. schvalovat a vydávat předpisy a řády GCP, jakož i jejich změny;
 7. ustavovat komise pro zabezpečení řízení GCP (zejména komisi disciplinární, sportovně-technickou, hospodářskou, mládeže, trenérskou apod.), přičemž členy těchto komisí mohou být i zaměstnanci klubu;
 8. rozhodovat ve všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné

pravomoci VH či jiných orgánů.

 1. SR GCP vybírá nebo propouští (případně rozvazuje smluvní vztah) manažera GCP, který řídí GCP po provozní stránce.

Článek 13
Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor (dále VV) řídí z pověření SR GCP činnost GCP v provozních záležitostech.
 2. Zasedání VV je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho zvolených členů.
 3. Výkonný výbor má 5 členů a tvoří jej předseda, místopředseda, hospodář a 2 další řádní členové.
 4. Členové VV GCP jsou statutárními zástupci spolku, nejednají však samostatně, ale dle ustanovení článku 9 odst. 4 písm. a) nebo b).
 5. VV GCP volí ze svých členů na prvním zasedání místopředsedu a hospodáře.
 6. Návrh na místopředsedu VV GCP je oprávněn podat kterýkoli ze zvolených členů VV GCP.
 7. Místopředseda je zvolen, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina členů VV. Není-li místopředseda zvolen, vykonává jeho funkci až do další volby ten ze členů VV, který dostal ve volbě na VH nejvyšší počet hlasů, v případě rovnosti počtu hlasů pak nejstarší ze zvolených členů, kteří dostali nejvyšší počet hlasů.
 8. Místopředseda zastupuje v rámci GCP předsedu v jeho nepřítomnosti.
 9. VV volí ze svého středu hospodáře podle stejných principů jako místopředsedu VV.
 10. Hospodář odpovídá za zpracování a přípravu podkladů ekonomické a finanční povahy pro jednání všech orgánů klubu.
 11. Funkční období VV GCP je roční.
 12. V případě ukončení mandátu člena VV GCP z jakéhokoliv důvodu volí správní rada na svém nejbližším zasedání nového člena VV GCP.
 13. Změny v jeho složení může uskutečňovat každá SR GCP.
 14. Zasedání VV GCP svolává předseda VV GCP na základě rozhodnutí předchozího zasedání VV GCP, nebo požádá-li o to alespoň 1/2 členů VV GCP.
 15. Výkonnému výboru GCP, který zasedá zpravidla 1x za měsíc, přísluší zejména:
 1. zajišťovat realizaci provozního hospodaření a správy majetku GCP;
 1. plnit úkoly uložené mu SR GCP;
 2. schvalovat přijímání členů s hracím členstvím;
 3. rozhodovat ve všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné

pravomoci VH GCP či SR GCP.

Článek 14
Revizní komise

 1. Revizní komise:
 2. provádí revize hospodaření GCP; za tím účelem spolupracuje s odborníky a odbornými institucemi, zejména provádějícími účetnictví, daňové poradenství a případně audit;
 3. kontroluje plnění usnesení přijatých VH GCP a orgány GCP.
 4. Revizní komise má 3 členy.
 1. Ve volbách jsou rovněž voleni 2 náhradníci, kteří v pořadí, v jakém skončili ve volbě, případně nahrazují ty členy revizní komise, kterým v průběhu funkčního období skončil mandát z jakéhokoliv důvodu.
 2. Návrh na člena revizní komise může být podán kterýmkoliv řádným členem GCP, a to i ústně při VH GCP. Kandidát na člena revizní komise GCP musí se svou kandidaturou vyjádřit souhlas, a to buď písemně, nebo ústně při zasedání VH GCP.
 3. Volba členů revizní komise je dvoukolová.
 4. Členem revizní komise je zvolen ten z kandidátů, který v prvním kole volby získal nadpoloviční počet hlasů přítomných účastníků VH s právem hlasovacím.
 5. Do druhého kola volby postupuje maximálně dvojnásobný počet kandidátů, než má být ještě zvoleno členů a náhradníků.
 6. Ve druhém kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, a to až do počtu volných míst členů revizní komise GCP a jejích náhradníků.
 7. V případě rovnosti hlasů ve druhém kole volby na posledním místě člena nebo náhradníka se mezi kandidáty, kteří se takto umístili, koná rozhodující volba, kdy je zvolen ten z kandidátů, který získá nejvíce hlasů v této volbě.
 1. Členové revizní komise volí ze svého středu předsedu.
 2. Revizní komise se schází podle potřeby. Její funkční období je 4 roky.
 3. Změny v jejím složení může provádět každá valná hromada.
 4. Revizní komise postupuje svá průběžná zjištění podle článku 14 odst. 1 v písemné podobě SR GCP, která je povinna se jimi zabývat.
 5. Revizní komise má právo předávat svá doporučení, a to v písemné podobě, správní radě GCP, ta však není povinna se jimi řídit, pokud v hlasování takové doporučení odmítlo alespoň 6 jejích členů.
 6. V případě, kdy SR GCP nerespektuje zjištění nebo doporučení revizní komise, má tato právo dle ustanovení § 248 zákona 89/2012 Sb., požádat o svolání VH GCP.
 7. Revizní komise má právo prostřednictvím SR GCP požádat o spolupráci členy ostatních orgánů spolku nebo jeho zaměstnance. Správní radě GCP nemůže takovou žádost revizní komise zamítnout, ale je povinna předmět této žádosti bez zbytečných odkladů realizovat. Jedná se zejména, nikoliv však výlučně, o předávání podkladů od pracovníků zajišťujících pro spolek zpracování účetnictví a daní. V případě dokumentů smluvní povahy má právo se s nimi seznámit až po jejich podpisu.
 8. Režim seznamování se s výše uvedenými dokumenty může SR GCP upravit svým rozhodnutím, a to zejména s ohledem na obchodní tajemství či ochranu osobních údajů. Nemůže však odepřít žádnému z členů revizní komise právo seznámit se s nimi.
 9. Člen Revizní komise nesmí být současně členem jiného voleného ani jmenovaného orgánu GCP.

Článek 15
Odvolací komise

 1. Odvolací komise rozhoduje jako orgán II. instance o odvoláních proti rozhodnutím komisí GCP.
 2. Odvolací komise není odvolacím orgánem proti usnesením nebo rozhodnutím SR GCP, vyjma rozhodnutí o vyloučení člena.
 3. Odvolací komise má 3 členy.
 1. Ve volbách jsou rovněž voleni 2 náhradníci, kteří v pořadí, v jakém skončili ve volbě, případně nahrazují ty členy odvolací komise, kterým v průběhu funkčního období skončil mandát z jakéhokoliv důvodu.
 2. Návrh na člena odvolací komise může být podán kterýmkoliv řádným členem GCP, a to i ústně při VH GCP. Kandidát na člena odvolací komise GCP musí se svou kandidaturou vyjádřit souhlas, a to buď písemně, nebo ústně při zasedání VH GCP.
 3. Volba členů odvolací komise je dvoukolová.
 4. Členem odvolací komise je zvolen ten z kandidátů, který v prvním kole volby získal nadpoloviční počet hlasů přítomných účastníků VH s právem hlasovacím.
 5. Do druhého kola volby postupuje maximálně dvojnásobný počet kandidátů, než má být ještě zvoleno členů a náhradníků.
 6. Ve druhém kole jsou zvoleni ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, a to až do počtu volných míst členů odvolací komise GCP a jejích náhradníků.
 7. V případě rovnosti hlasů ve druhém kole volby na posledním místě člena nebo náhradníka se mezi kandidáty, kteří se takto umístili, koná rozhodující volba, kdy je zvolen ten z kandidátů, který získá nejvíce hlasů v této volbě.
 1. Členové odvolací komise zvolí ze svého středu předsedu.
 2. Odvolací komise se schází podle potřeby.
 3. Funkční období odvolací komise je čtyřleté.
 4. Změny ve složení odvolací komise může činit každá VH.
 5. Člen odvolací komise je vyloučen z jednání a rozhodování komise ve věci, v níž může být pro jeho vztah k projednávané záležitosti zpochybněna jeho objektivita.
 6. Člen odvolací komise nesmí být členem jiného voleného či jmenovaného orgánu GCP.

Článek 16
Majetek GCP

 1. Majetek GCP tvoří věci movité a nemovité, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdrojem majetku GCP jsou zejména příjmy z členských příspěvků, z vlastní hospodářské činnosti, příjmy ze zisku obchodních společností a dalších právnických osob, v nichž má GCP účast, a dále příjmy z příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů, dary apod.
 3. Majetek GCP slouží výhradně k naplnění cílů a poslání činnosti GCP v zájmu členů GCP.

Článek 17
Přechodná ustanovení

 1. Orgány GCP zvolené před dnem nabytí účinnosti těchto stanov zůstávají v činnosti ve stejném složení do skončení svého funkčního období, nebo do doby zvolení orgánů nových.
 2. Orgány GCP se tam, kde je to možné aplikovat, řídí ustanovením těchto stanov a ustanovením zákona 89/2012 Sb.
 3. Typ členství fyzických osob nabytý dle dosavadních stanov se ode dne účinnosti těchto stanov transformuje na typ členství buď písemným prohlášením člena o jeho volbě členství, nebo dle výše platby připsané na účet spolku podle příspěvkového řádu.

Článek 18
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1. 4. 2015.
 2. Ke dni 1. 4. 2015 se zrušují předchozí Stanovy GCP schválené shromážděními členů ve znění změn a doplňků.

If you would like to know how to make a living from writing essays for cash, then keep reading. This guide is going to inform you that there are actually a few ways to start earning this manner, research paper writing service so you don’t have to think of being underpaid and getting your hard earned money used to pay for your studies.

It is important to note that if you can find numerous things to think about once you’re in the practice of deciding on the ideal expert correspondence writing service, one particular thing to stay in mind may be the fact not many professional correspondence writing solutions may provide you with whatever you need

Letter types and the best letter illustrations readily available now to help organizations reach out to prospective customers from around the world. With the technological innovation of today, these correspondence writing companies are http://essay-writersonline.moonfruit.com/ now in a position to create a https://paperwriter-online.jimdosite.com/ letter http://essay-writersonline.mystrikingly.com/ for nearly every business demand. Here Are a Few of the Common letter illustrations that you should look for Whenever You’re in the process of Pick the Best letter

first thing that they believe of may be the purchase when people start looking for an escort at ny. It is very critical that people find the service on account to the simple fact New York offers more alternatives nyc escort for escorts.

Finding the ideal essay companies isn’t simple. But as a writer, you would like your phrases to be read along with your thoughts expressed so that the EDUDEMIUS remarks means something and aids shape your future. The internet is home to numerous essay providers that offer to assist you along with your writing demands. It Can Be Complicated to Get the Best person but here are a few Suggestions to Help you find essay authors to Agree with Your needs:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Děkujeme našim partnerům